Zoeken

Privacy statement - AVG


Privacy statement - AVG


Dit is het Privacy statement van Transonic Electronics, gevestigd te Vriezenveen.  Transonic Electronics
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. 
Door uw persoonsgegevens op te geven middels het webformulier of een bestelling gaat u 
ermee akkoord dat Transonic Electronics uw gegevens overeenkomstig dit 
Privacy statement gebruikt. 

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die 
onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over producten 
of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om producten of 
diensten van Transonic Electronics af te nemen. 

Transonic Electronics legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. 
Uw gegevens kunnen door Transonic Electronics worden gebruikt om u te informeren over 
relevante producten en diensten van Transonic Electronics . Indien u hier bezwaar tegen heeft 
of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Transonic Electronics 
verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de 
wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden 
voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het 
bezoek aan een website van Transonic Electronics te kunnen herkennen, maken wij gebruik 
van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het 
bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie 
wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een 
behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. 
In dat geval garandeert Transonic Electronics niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website 
op een juiste manier werken. 

Op de website van Transonic Electronics kunt u links aantreffen naar websites van derden.  
Transonic Electronics draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens 
door deze derden. Lees hiervoor dus goed het privacy statement van de website die u bezoekt. 
Indien u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u 
contact met ons opnemen via contact op de website.

Privacybeleid Transonic Electronics
http://www.transonic-electronics.nl

Over ons privacybeleid

Transonic Electronics geeft veel om uw privacy.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van)
onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening vanTransonic Electronics .
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld,
waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken,
waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor
wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Logivert, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Hosting2go. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met
deze partij gedeeld. Hosting2go heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij
zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hosting2gois op basis van de overeenkomst die wij met
hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups
gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Mijnwebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel,
wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik,
verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig
back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Hosting2go
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hosting2go
Hosting2go hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uwpersoonsgegevens te voorkomen.
En zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hosting2go .
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hosting2go heeft geen toegang tot ons
postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Sisow en Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken
wij gebruik van het platform van Sisow en Paypal. Sisow en Paypal verwerkt uw naam,
adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Sisow en Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Sisow en Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens
te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow en Paypaldienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. Sisow en Paypal bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Myparcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van dediensten van Myparcelvoor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt,
stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Oosterveld administratie
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van
de diensten van Oosterveld administratie. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik
van de diensten van Oosterveld administratie Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Oosterveld administratie is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Oosterveld administratie gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de
opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken
deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem)
zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Transonic Electronics op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij
zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij
uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij
ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang
de toepasselijke termijn loopt bewaren.Medewerkers hebben echter geen toegang meer
tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel
naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander
e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van
de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,
onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van
alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers
of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door of in opdracht van Transonic Electronics. Als u bezwaar
maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van
cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij
u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Transonic Electronics
Mauritshof 53
7672GC Vriezenveen
Nederland
Contactpersoon voor privacyzaken
F.A.J.H Jongman