Zoeken

Algemene voorwaarden


Algemene VoorwaardenInhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en 
    een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 
    producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
    informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
    raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien 
    van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
    consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
    ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
    meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
    overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde 
    ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam: Transonic Electronics
Adres: Mauritshof 53
7672 GC Vriezenveen
TEL: 06-14507501
Email: info@transonic-electronics.nl
KvK-nummer: 50782991 te Zwolle
Btw-identificatienummer: NL001417933B93

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
    totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
    zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
    voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 
    mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige 
    lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene 
    voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op 
    zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen 
    op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
    overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 
    voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van 
    de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden 
    steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
    wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 
    en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van 
    het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
    afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
    producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 
    de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten 
    en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
    Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
   de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
   de techniek voor communicatie 
   op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het 
   gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 
   voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in 
   het kader van de 
   overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 
   waarop de consument deze 
   gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  
    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
    onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
    ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 
    overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
   organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
   voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 
    zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
    voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
    van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 
    te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 
    of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 
    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 
    kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer 
    deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer 
    dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
    eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave 
    van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te 
    sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag 
    inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de 
    webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, 
    zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – 
    in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 
    Voordat u een artikel retour zendt, dient u dittelefonisch aan ons kenbaar te maken 
    en moet u dit formulier downloaden  en retourneren via info@transonic-electronics.nl.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
    Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om 
    te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn 
    herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – 
    indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de 
    ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke 
    en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, 
    komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag 
    zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending 
    of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover 
    voorzien in lid 2 en 3. 
    De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk 
    in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
    producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
    veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
    gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
    op heeft, met variabele prijzen aanbieden.Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit 
    dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
   alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
    alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de 
    dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
    overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
    deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
    overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
    Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt 
    is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 
   wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 
   de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
    nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van 
    aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
    zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
    uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
    Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
    gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat 
    hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat 
    geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op 
    eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 
    ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich 
    inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging 
    zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
    Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 
    De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer 
    tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
    bekend gemaakte vertegenwoordiger,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt 
    tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
    te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels 
    en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot 
    het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen 
    tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 
    overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in 
   een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
   Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
    van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 
    verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en 
    die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften 
    stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de 
    consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen 
    met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
   afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden 
   verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 
   één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst 
   strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, 
   nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van 
   dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt 
   niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de 
   proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een 
    jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, 
    tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de 
    overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde 
    bedragen te worden voldaan binnen 
14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een 
     overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de 
     consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer 
    een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, 
    kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 
    bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
    onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens 
    wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 
    redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
    behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 
    volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de 
    consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 
   3  werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht 
   een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 
   binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en 
   een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een 
    geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze 
   algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend 
   Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen 
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen 
op een duurzame gegevensdrager.

Extra informatie:
Vanaf 1 januari 2020 geen btw factuur mogelijk.
Vrijgesteld van btw op grond van artikel 35.a.lid 1.letter L wet op de omzetbelasting 1968.